× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

پشت صحنه هیچ کس طبیعی نیست.

استاپ موشن با موضوع اینکه همه ما در درون خود احساس می کنیم که معمولی نیستیم. این ویدیو به سفارش Childline ساخته شده است . childlineخط تلفنی است که به آزار کودکان رسیدگی می کند.

نمایش بیشتر
دسته بندی