× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

گدایی از خدا با گدایی از مخلوق چه فرقی داره؟

یک اخلاق پروردگار این است که از درخواست و گدایی کردن بندگانش به تعبیر ما خوشش می آید.دوست دارد که بنده اش از او گدایی کند. چرا دوست دارد؟ برای اینکه می خواهد جیب دنیا و آخرت بنده اش را با این گدایی کردن پُر کند و علت دیگری هم ندارد.
اگر مخلوق دوست دارد که کسی از او گدایی کند، هم می خواهد گدا را تحقیر کند و هم می خواهد خودش سینه ای سپر کند و بگوید من بودم اما خدا نمی خواهد بفرماید که من بودم. در متن قرآن است که خداوند گدایی از خودش را عبادت به حساب آورده است. در متن قرآن مجید هم هست که می فرماید:«ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ» من به گدایی شما جواب می دهم. همچنین در قرآن به پیغمبر(ص) می فرماید:اگر مردم از تو پرسیدند که خدا کیست، به آنها بگو خدا به شما نزدیک است. می خواهید بفهمید که نزدیک به شماست؟ گدایی بکنید، جواب گدایی شما را می دهد و معلوم می شود نزدیک به شماست.

نمایش بیشتر
دسته بندی

Warning:strpos() expects at least 2 parameters,1 given in /HDD1/hostdata/videoir/public_html/videoir_com/videos-single.php on line 784