× ویدیو شما با موفقیت حذف شد
×

حذف ویدیو

آیا مطمئن به حذف این ویدیو هستید؟

پاداش بندگانی که در صراط مستقیم قرار میگیرند!

اگر می گویم در صراط مستقیم بیا؛ اگر می گویم قرارگرفتن در صراط مستقیم را از من گدایی کن و من هم پاسخش را می دهم، به خاطر این است که جیب دنیا و آخرتت را پر کنم. اگر زن و بچه ات هم با تو همراهی کنند، جیب آنها را هم پر می کنم. روز قیامت هم، عشقت را به زن و بچه ، پدر و مادرت کور نمی کنم و نمی گویم که آنها به یک طرف بروند و تو هم به طرف دیگر برو، نمی خواهد آنها را ببینی. من در قیامت، تو را با پدر و مادر خوب، زن خوب و نسل خوبت در بهشت قرار می دهم.من با تو این جوری هستم!
همهٔ شما را که در صراط مستقیم بودید، روز قیامت در کنار انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین قرار می دهم. اینها رفیق های خوبی در قیامت هستند. ما اگر در صراط مستقیم نباشی، نمرود، شداد، بنی امیه، بنی عباس و ستمگران تاریخ رفیق های قیامت تو هستند و مجبور هستی که در دوزخ با آنها باشی و نجات هم نداری.

نمایش بیشتر
دسته بندی

Warning:strpos() expects at least 2 parameters,1 given in /HDD1/hostdata/videoir/public_html/videoir_com/videos-single.php on line 784